ISSN 1307-1858  |  ENG

 
Cilt : 8    Sayı : 2    Yıl : 2015
Son Sayı Arşiv Populer Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder
 
  Arama


Travmatik Doğum Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi [Turk Med J]
Turk Med J. 2016; 8(3): 81-88 | DOI: 10.5505/ttd.2016.40427  

Travmatik Doğum Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Hacer Yalnız1, Fatih Canan2, Rabia Ekti&775; Genç3, Mehmet Murat Kuloğlu2, Ömer Geçi&775;ci&775;2
1Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma, kadınların doğum eylemini travmatik olarak algılama düzeylerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, 18-40 yaş grubu kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın birinci aşamasında travmatik doğum algısı ölçek taslağı oluşturulmuş, ikinci aşamada bu taslak uzman görüşüne sunulmuş ve üçüncü aşamada katılımcılardan veri toplanarak Travmatik Doğum Algısı Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyodemografik bilgi formu, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği taslak formu ve Hastane Anksiyete-Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 28,7 olan toplam 242 kadın çalışmaya dâhil edilmiştir. Katılımcıların %57.9’u evli, %52.9’u üniversite mezunu ve %57.8’i ev dışında çalışan durumundaydı. Kapsam geçerliği için psikiyatri öğretim üyeleri ve ebelik anabilim dalı öğretim üyelerinin oluşturduğu 12 uzmanın kanısına başvuruldu. Travmatik Doğum Algısı Ölçeği’nin yapı geçerliğini tespit etmek için faktör analizi yapıldı. Faktör analizinde varimax dik döndürme tekniği ile yapılan analiz sonucunda varyansın % 44.71’ünü açıklayan tek faktör belirlendi. Testin iç güvenirlik katsayısı oldukça yüksek bulunmuştur (cronbach alpha=.895).
Sonuç: Çalışmamızın bulguları, Travmatik Doğum Algısı Ölçeği’nin kadınlarda travmatik doğum algısı düzeyini ölçmek için kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Travma, doğum algısı, kadın


Development of a Scale of Traumatic Childbirth Perception

Hacer Yalnız1, Fatih Canan2, Rabia Ekti&775; Genç3, Mehmet Murat Kuloğlu2, Ömer Geçi&775;ci&775;2
1Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı

Objectives: The aim of this study is developing a scale about the perception of traumatic childbirth on women.
Materials and Methods: The population of the study consisted of women aged 18- 40 years. In the first phase of the research, draft of the scale of traumatic childbirth perception was formed; in the second phase, this draft was submitted to the expert opinion; in the last phase, collecting data from participants, validity and reliability of the Scale of Traumatic Childbirth Perception were performed. The semi-structural sociodemographic information form which was developed by the researchers and the Scala Draft of The Traumatic Childbirth Perceptions and the Hospital Anxiety and Depression Scale was asked to the participants to fill in.
Results: Totally, 242 women with an average age of 28.7 were included in the study. 57.9% of the members of psychiatry or obstetrics departments were consulted for content validity. To determine the validity of a Traumatic Childbirth Perception Scale, factor analysis was used. The results of analysis by varimax rotation technique show that scale has 44.71% of one factor. Internal reliability coefficient of the test was found very high (The Cronbach’s alpha =.895).
Conclusion: In conclusion, it was maintained that the development of Traumatic Childbirth Perception Scale was valid and reliable and could be used in women.

Keywords: Trauma, childbirth perception, women


Hacer Yalnız, Fatih Canan, Rabia Ekti&775; Genç, Mehmet Murat Kuloğlu, Ömer Geçi&775;ci&775;. Development of a Scale of Traumatic Childbirth Perception. Turk Med J. 2016; 8(3): 81-88

Sorumlu Yazar: Hacer Yalnız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2016 Türk Tıp Dergisi All Rights Reserved
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale